Založení společnosti

Měsíční archív: Červen 2014

Výpis z živnostenského rejstříku

Je-li schváleno živnostenské oprávnění, automaticky je subjekt zařazen do rozsáhlé databáze živnostenského rejstříku. Výpisem tak živnostník prohlašuje, že má způsobilost k úkonům, k nimž se v souvislosti s živnostenským oprávněním zavázal. O výpis je v současné době možné žádat jak formou tištěnou, tak i v elektronické podobě. A to hned na dvou místech, která jsou dostupná prakticky každému z nás.

O výpis z živnostenského rejstříku může zažádat jen ta osoba, která je k tomu pověřena.

Buď samotný živnostník, k němuž se výpis vztahuje nebo osoba, která má v ruce notářsky ověřenou plnou moc – v tomto případě je to složitější cesta, ale je možná. Žádat o výpis je možné buď na samotném úřadu, což zajisté znamená poměrně dlouhé fronty a vyplnění žádosti, nebo na pobočkách České pošty. Právě tam si žadatel může bez problémů a dlouhého vyčkávání odnést výpis z živnostenského rejstříku a to za minimální poplatek 50-, Kč. Společně s výpisem z živnostenského rejstříku je mimo jiné na České poště možné žádat o výpis z trestního rejstříku opět za stejný poplatek.

V současné době je plně v provozu internetový portál Ministerstva průmyslu a obchodu, kde jsou k dispozici některé údaje o osobách samostatně výdělečně činných. Na základě kritérií poměrně jednoduchého vyhledávače je možné najít konkrétní osobu a informovat se tak o její podnikatelské činnosti. Konkrétními údaji se myslí buď osobní údaje, jako je například jméno, příjmení nebo místo podnikání, případně identifikační číslo dané osoby nebo subjektu.

Po zadání kritérií se tak můžete informovat o tom, v jaké oblasti daná osoba vykonává svou činnost, případně jakou dobu.

Vložil Výpisy z rejstříků | Štítek , , , | Zanechat komentář

Insolvenční rejstřík dlužníků

Insolvenční rejstřík dlužníků není na internetu rozhodně žádnou novinkou. Jde o veřejně přístupný seznam, ve kterém jsou zapsány a uvedeny veškeré podrobné informace o subjektech, které podléhají insolvenci. Mezi zapisované subjekty se řadí jak fyzické osoby v rámci kterých bylo zahájeno insolvenční řízení, tak i právnické osoby nebo nepodnikatelské subjekty. Ke každé ze zmíněných osob se pochopitelně vztahuje jiný název v rámci insolvence, smysl je však naprosto stejný.

Insolvenční řízení je název oficiální v rámci fyzických osob, u právnických osob je používán termín konkurs a naopak u osob, které nevykazují žádnou podnikatelskou činnost, jde o oddlužení. Tyto termíny je vhodné znát, budete se daleko snáze orientovat v zápisech insolvenčního rejstříku. Insolvenční rejstřík je veden patřičnými krajskými soudy, které jej zároveň spravují.

Pravidelné sledování insolvenčního rejstříku se vyplatí zejména podnikatelům.

V tomto případě totiž tak mohou celkem snadno sledovat, s kým nadále nebo vůbec neuzavírat obchodní kontakty, případně kdo by mohl pro společnost znamenat určité riziko. Je-li totiž společnost v insolvenci, rozhodně to nevypovídá o tom, že by vám za splněnou a dodanou zakázku zaplatil v termínu nebo dokonce vůbec zaplatil. Firmy pravidelným sledováním tak chrání hlavně samy sebe.

Do insolvenčního rejstříku jsou zapisovány různé údaje spojené s podnikatelskými i nepodnikatelskými subjekty. Jde zejména o osobní údaje včetně rodných čísel, aby bylo možné konkrétně identifikovat danou osobu. U firem nechybí identifikační čísla a další informace týkající se dlužníka, které stanovují právní předpisy.

Vložil Rejstříky dlužníků | Štítek , , , | Zanechat komentář

Jak založit s.r.o. od 1.1.2014

Se začátkem roku 2014 vyšel v platnost nový občanský zákoník, který přinesl celou řadu změn. Některé výrazné změny se samozřejmě týkají i založení nové společnosti s ručením omezeným a lze jen spekulovat, zda se jedná o výhody nebo nevýhody.

V minulých letech byl zapotřebí k založení společnosti minimální kapitál ve výši 200 000,- Kč. Od nového roku jde ale o částku 1,- Kč, což je pro řadu začínajících podnikatelů velmi výhodné vzhledem k tomu, že začátky podnikání nejsou finančně nijak jednoduché. Ačkoli se vstupní kapitál značně snížil, o papírování a kolečko na úřadech rozhodně nouze nebude. Ta totiž začínající podnikatele čeká tak jako tak.

Zdlouhavým administrativním postupům a poplatkům se v tomto případě nevyhnete ani v případě, že ve vstupním kapitálu nefiguruje žádná závratně vysoká částka. Vyřízení sídla společnosti, následně vyřízení veškerých notářských zápisů, návštěva živnostenského úřadu a pojišťoven, nakonec podání žádosti na soud, aby byla vaše budoucí společnost zapsána v obchodním rejstříku.

Při celém procesu je navíc poměrně vysoké riziko, že v některém dokumentu uděláte chybu, s tím se samozřejmě celá věc ještě prodlužuje a mnohdy dokonce prodražuje.

V současné době jsou dokonce k dispozici již před založené společnosti s ručením omezeným. Jde o tzv. ready made společnosti, které koupíte již jako hotové firmy, se kterými pak nakládáte, jak uznáte sami za vhodné. Ušetříte si tak veškeré starosti s papírováním, administrací a hlavně ono kolečko po úřadech ve vašem případě odpadá.

Vložil Počáteční kapitál | Štítek , , , | Zanechat komentář

Jak založit e-shop

Založení e-shopu je na první pohled snadné řešení, jak rychle a bez odchodu do pevného zaměstnání přijít k pěkným penězům. Taková idea je samozřejmě pěkná, ale v praxi to nefunguje ani zdaleka tak snadno. Stejně jako ke každé podnikatelské činnosti, i k založení e-shopu je nutné mít k dispozici kapitál. Čím vyšší, tím lepší. Pochopitelně.

Pokud už máte kamennou prodejnu, kterou pouze chcete rozšířit o internetový obchod, máte na jednu stranu vyhráno. Obchod na internetu zřídíte a postupně tak budete vyřizovat objednávky, přičemž hlavní zdroj obživy už máte vlastně zajištěn kamennou prodejnou.

E-shop tak povede k tomu, aby se vaše prodejna dále rozvíjela a vy jste vydělávali o něco víc. Ať už budete nabízet jakékoli zboží, vždy je nutné vědět, co všechno by měl e-shop na stránkách mít a jaké podmínky je nutné splňovat.

V první řadě nezapomínejte, že ať už budete prodávat cokoli, od bílé elektroniky až po kvalitní potraviny, váš internetový obchod musí mít zveřejněn reklamační řád, obchodní podmínky a identifikační údaje společnosti. Bez těchto náležitostí není možné e-shop spustit do provozu, aniž byste později museli řešit nepříjemné potíže.

Pokud jde o založení internetového obchodu jako takového, rozhodně se v tomto případě vyplatí kupovat již hotové stránky. Rozhodnete-li se svěřit celou věc do rukou programátorovi, což je rozhodně v případě nezkušeností dobrým řešením, navrhněte si nebo si nechejte navrhnout design, kterým se web bude řídit.

Samotný programátor by měl na základě vašich požadavků vybrat takový systém, který bude nejen naprosto vhodný, ale navíc na něm bude možné postavit celý e-shop na základě vámi zadaných kritérií.

Vložil Internetové obchody | Štítek , , , | Zanechat komentář

Jak založit spolek

K založení spolku je zapotřebí minimálně tří osob, které k založení spolku vedou společné zájmy, a pokud se plně shodnou na obsahu stanov, jež se ke spolku vztahují. V první řadě nutno zmínit, že k založení spolku nemůže vést jakákoli výdělečná nebo podnikatelská činnost, za jejímž účelem je možné vydělat peníze. To ale jen v případě, že vydělání peněz nevede přímo k podpoře hlavní činnosti. Ještě před založením spolku jako takového je tedy nutné, aby si jeho zakladatelé plně stanovili, jaký bude hlavní účel spolku. Lze sem zařadit například ochranu přírody a krajiny apod.

Spolek se při svém založení stává právnickou osobou a tak je pochopitelně nutné, aby při jeho založení byly sestaveny jednotlivé a plně komentované stanovy, kterými se během let spolek bude plně řídit. Stanovy zakládají zakladatelé, ale vždy musí být notářky ověřeny a musí být učiněn notářský zápis, který nabývá právní formy. Základní stanovy spolku musí obsahovat minimálně tyto body:

 • název spolku 
 • účel spolku 
 • sídlo spolku 
 • práva a povinnosti členů spolku 
 • určení statutárního orgánu spolku 

Ke každému výše zmíněnému bodu se pochopitelně vztahují určité podmínky a náležitosti, které je nutné zahrnout do zápisu. Název spolku nesmí být klamný a podle zákona musí obsahovat slovo spolek, aby bylo na první pohled patrné, oč se vlastně jedná. Účel spolku je nutné přesně definovat, jedná se o činnost, kterou se spolek bude přímo zabývat jako svou hlavní činností. Sídlo spolku je nutné zapsat do stanov jako kompletní adresu. Ať už jde o jakoukoli adresu, vždy je nutné doložit souhlas vlastníka nemovitosti. Nelze zapomenout ani na to, že ve stanovách musí být přesně uvedeno, kdo je prvním členem založeného spolku.

Vložil Jak založit | Štítek , , , | Zanechat komentář

Jak založit živnost

Založení živnosti rozhodně není nic těžkého nebo příliš zdlouhavého ba ani dokonce finančně náročného. Dříve se říkalo živnostenský list, v současné době jej ale nahradil termín živnostenské oprávnění. O živnostenské oprávnění je vždy nutné žádat v místě trvalého bydliště.

V první řadě je nutné, abyste si zvolili druh živnosti, kterou budete vykonávat. Velká většina živností se řadí do kategorie tzv. volných živností, kde není nutné dokládat ani mít k dispozici žádné osvědčení o způsobilosti vykonávat tuto činnosti ani případný doklad o praxi v oboru. Pokud jsou ale odborné znalosti podmínkou, pak je nutné vše doložit – jde o živnosti řemeslné, vázané a koncesované. A jak již bylo řečeno, založení živnosti je velmi jednoduché. Na živnostenském úřadu tedy stačí, když vyplníte jednotný registrační formulář, uhradíte poplatek ve výši 1 000,- Kč a máte prakticky vystaráno.

Živnostenské oprávnění získáváte během zhruba dvou týdnů, přičemž výpis z živnostenského rejstříku obdržíte už během jednoho týdne.

Vyplněním formuláře totiž ohlašujete svou živnost a v souvislosti s formulářem se zároveň zavazujete k plnění určitých povinností. Jednak se tak zaregistrujete k dani z příjmu fyzických osob, zdravotního a sociálního pojištění. Nutno zmínit, že zálohy na veškeré pojištění jsou v souvislosti s živností daleko vyšší, než kdybyste si sociální a zdravotní pojištění platili sami a nebyli zaměstnáni u žádného konkrétního zaměstnavatele. Rozdíly ve výši plateb za pojištění se vztahují zejména k tomu, zda živnost berete jako hlavní zdroj obživy nebo jen jako přivýdělek.

Při pouhém přivýdělku činí minimální záloha na sociální pojištění zhruba 700,- Kč, u hlavní činnosti je to více jak 1 800,- Kč. Pokud jde o pojištění zdravotní, zde je stanovena částka na zhruba 1 600,- Kč.

Vložil Jak založit | Štítek , , , | Zanechat komentář

Jak založit akciovou společnost

Založení akciové společnosti trvá zhruba měsíc nebo dva. Jednoduše řečeno jde o běh na dlouhou trať, a pokud v tomto směru nemáte žádné zkušenosti, rozhodně je dobré svěřit se do rukou odborníkům, kteří si sice naúčtují poplatky, ale ty jsou zcela nesrovnatelné s chybami, kterých se můžete během vyřizování dopustit. Chyby navíc mohou vyplout na povrch až po letech, kdy sice akciová společnost bude plně prosperovat, ale bude se zároveň potýkat s nepříjemnostmi na úřadech.

Akciová společnost pochopitelně přináší jménu společnosti jistou prestiž a dobré jméno. Před jejím založením je ale vždy vhodné zvážit veškerá pro a proti. A právě pro a proti jsou dvě věci, na jejichž zvážení bude už pozdě, pokud společnost založíte takřka bez rozmyslu. Ona prestiž a dobré jméno by vás totiž v budoucnu mohly přijít pěkně draho.

Akciovou společnost může založit jen jedna osoba – zakladatel, pokud se jedná o osobu právnickou. Nezbytnou součástí založení akciové společnosti je sestavení tzv. zakladatelské listiny, která stanovuje, jak se bude řídit provozování společnosti v budoucnu.

Sestavení takové zakladatelské listiny není jednoduché, vše je nutné podepisovat před notářem a je třeba učinit i notářský zápis. K založení akciové společnosti jsou pochopitelně potřeba i peníze, kterými bude společnost následně ručit. V současné době se jedná o celé dva miliony korun, kterými musí firma plně disponovat.

Pokud jde o potřebné dokumenty, těch je nutné doložit hned několik, aby mohlo proběhnout založení společnosti. Dokumenty se vztahují nejen k fungování a založení firmy, ale i ke stanovám, které si zakladatel bude následně stanovovat.

Vložil Podnikatelská činnost | Štítek , , | Zanechat komentář

Je povinnost mít podnikatelský účet

Zřizování podnikatelského účtu není v žádném případě povinností. A to ať už se jedná o podnikatele nebo společnost, tak i například o osobu samostatně výdělečně činnou. Ze zákona totiž není nutné mít k podnikatelským účelům podnikatelský účet jako takový, i když to sebou nese řadu výhod, o kterých je rozhodně dobré vědět předem.

Když se řekne podnikatelský účet, většina z nás si představí absurdní poplatky za služby, které mnohdy společnost ani nevyužije.

Na jednu stranu je to možná pravda, ale pokud jde o zaběhlou firmu se slušným obratem, která denně šlape jako na drátkách, pak rozhodně lze mluvit jen o výhodách podnikatelských účtů. Pokud týdně firma provede i desítku transakcí, proč platit stále dokola za každou z nich? Ideální je proto takový podnikatelský balíček, jehož součástí bude například 150 transakcí na měsíc naprosto zdarma. Záleží ale jen na podnikateli a společnosti, zda si bankovní podnikatelský účet obstará. Jaké jsou ale další výhody plynoucí z podnikatelských účtů?

V první řadě nutno zmínit, že pokud si nezřídíte účet podnikatelský, nebude možné vzniklé náklady zahrnout do daňových nákladů. To by ale byl problém asi nejmenší. Druhá a velmi podstatná věc je, že budete muset každý příjem doložit, což u podnikatelských účtů není nutné. Podnikatelský účet totiž usnadňuje přehled jednotlivých provedených transakcí a to jak těch odeslaných, tak i těch přijatých. Finančnímu úřadu je navíc nutné nahlásit – to platí ze zákona, všechny bankovní účty, které slouží k dané podnikatelské činnosti.

Pokud jde o založení podnikatelského účtu, bezpochyby v tomto případě značně usnadníte účetnictví a hlavně si zajistíte dokonalý přehled o finančních transakcích.

Vložil Podnikatelská činnost | Štítek , , , | Zanechat komentář

Musí mít OSVČ podnikatelský účet

Podle zákona není nutné, aby měla osoba samostatně výdělečně činná zřízen podnikatelský účet. Pochopitelně nějaký bankovní účet mít OSVČ musí, ale nemusí být vyloženě podnikatelský. Podnikatelské účty jsou výhodné hlavně pro banky, které si nejen za vedení, ale i různé provedené transakce nebo poskytnuté služby účtují poměrně vysoké poplatky. Nevýhodné je to pochopitelně pro podnikatele, pro OSVČ ještě víc, vzhledem k tomu, že jejich měsíční příjem je povětšinou velmi individuální.

Každá osoba pracující v rámci živnostenského listu by ale měla mít k dispozici jeden bankovní účet, který bude sloužit výhradně k účelům vlastního podnikání. Na účet tedy budou chodit veškeré platby a úhrady faktur, z účtu budou hrazeny veškeré náklady v rámci práce. Živnostník tak totiž získává dokonalý přehled o svých výdajích a daleko snáze se naučí nakládat s vlastními prostředky. Peníze pro vlastní potřebu si navíc libovolně může odesílat na účty, které slouží pro potřebu osobní.

Společně s účtem navíc získává přehledné elektronické výpisy, v nichž je možné se orientovat, případně dohledávat některé již proběhlé nebo naopak neproběhlé minulé platby.

V současné době se pohybují na trhu asi dvě nebo tři solidní banky, které poskytují OSVČ a podnikatelům vedení bankovního účtu zcela zdarma nebo za minimální poplatek, v němž jsou zahrnuty i výběry z bankomatů nebo vklady na bankovní účet.

Zákon tedy nenařizuje vedení podnikatelského účtu pro OSVČ, ale nezavrhuje jej. Pokud si jej tedy ať už z jakéhokoli důvodu chcete zřídit, je to zcela na vašem vlastním uvážení.

Vložil Podnikatelská konta | Štítek , , , | Zanechat komentář

Nejlevnější podnikatelský účet

Ať už jste podnikatel nebo živnostník, vždy je podmínkou vlastnit jeden bankovní účet, který bude sloužit výhradně k podnikatelské činnosti. Pokud jde o podnikatelské účty, obecně je velmi dobře známo, že poplatky ohledně jejich vedení jsou poměrně vysoké. Což je zejména pro začínající podnikatele velmi nevýhodné, cena běžného podnikatelského účtu se obvykle pohybuje od 170,- Kč a více. Záleží na podmínkách a ceníku dané banky.

Na trhu se nachází poměrně velké množství různých podnikatelských účtů. Při výběru toho nejlepšího ani zdaleka není dobré hledět jen na nejnižší měsíční poplatek.

Nízký poplatek totiž ani zdaleka neznamená, že pro vás bude ve finále účet nejlevnější variantou. Měsíčnímu poplatku se nevyhnete u téměř žádné banky, mimo jiné ale u toho nejlevnějšího vedení budete s největší pravděpodobností hradit poplatky za vkládání hotovosti, za výběr z bankomatu nebo za provedené transakce. Ideální jsou proto bankovní balíčky, které se vztahují k podnikatelským účtům, kterých má každá banka k dispozici hned několik a tvoří tak jejich stálou roční nabídku.

Zvolíte-li cestu bankovního účtu bez balíčku, s největší pravděpodobností stejně budete jednotlivé služby postupně za vyšší cenu dokupovat, protože se vám prostě nevyplatí platit poplatky za každý úkon spojený s účtem. V současné době je naprostou samozřejmostí, že podnikatelské bankovní účty mají k dispozici zdarma internetové bankovnictví, embosovanou platební kartu s podpisovým vzorem nebo měsíční elektronický výpis. Pokud je ve vašem zájmu, aby vám měsíčně chodil výpis z bankovního účtu poštou, pak je možné vybírat i podle toho vhodný balíček, jinak vás čekají poplatky. Dbejte, aby byly v balíčku zahrnuty některé níže zmíněné služby.

 • několik výběrů z bankomatu zdarma 
 • zdarma zařízení trvalých příkazů 
 • vklady na pobočce 
 • odchozí platby od cizích bank 
 • odchozí platby od vlastní banky 
 • přichází platby od cizí i vlastní banky

 

Vložil Podnikatelská konta | Štítek , , , | Zanechat komentář